LC Turku/Sirius myy kasvomaskeja

Tuotto koronan aiheuttamien ongelmien helpottamiseen

Klubimme, LC Turku/Sirius, myy kankaista kasvomaskia eli nk. kansanmaskia. Maskit on valmistettu kokonaisuudessaan, päälliskangas ja vuori, 100 % puuvillakankaasta. Kangasmalleja on useita erilaisia ja kankaita valittaessa on otettu huomioon sekä naiset, miehet että lapset. Myös malleja ja kokoja on useampia: haitarimallia ja suuta ja nenää peittävä ”koppa”-malli.

Kan­gas­mas­ki ei estä ko­ro­na­vi­ruk­sen tart­tu­mis­ta, mutta suo­jaa mah­dol­li­ses­ti ym­pä­ril­lä ole­via ih­mi­siä saa­mas­ta tar­tun­taa, koska kuka ta­han­sa meis­tä voi kan­taa vi­rus­ta oi­reet­to­ma­na. Myym­me mas­kia 10 euroa kap­pa­le ja käy­täm­me näin saa­dun tuo­ton ko­ko­nai­suu­des­saan ko­ro­nas­ta kär­si­nei­den/kär­si­vien hy­väk­si.Ti­lauk­set, tar­kem­mat tie­dot ja käyt­tö­oh­jeet säh­kö­pos­til­la turku.​sirius@​lions.​fi tai sih­tee­ri Jarmo Män­ty­nen, jarmo@​tiliseppala.​fi, puh. +358 40 7346464.

LC Turku/Si­rius kuu­luu kan­sain­vä­li­seen hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töön, joka on pe­rus­tet­tu vuon­na 1917. En­sim­mäi­nen Lions club pe­rus­tet­tiin Hel­sin­kiin vuon­na 1950, joten suo­ma­lais­ta Lions-toi­min­taa on ollut jo 70 vuot­ta 14.8.2020. Kaik­ki ke­rä­tyt tuo­tot käy­te­tään ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä hy­vän­te­ke­väi­syy­teen.

Lions-toi­min­taa on 210 maas­sa ja jä­se­niä on yli 1,42 mil­joo­naa.

 

Motto toi­min­ta­kau­del­la on ”Kerro pal­ve­lus­tam­me – Be­rät­ta om vår ser­vice”. Toi­min­nas­sa on sekä nai­sia että mie­hiä. Nais­ten osuus on noin 30 pro­sent­tia. Jär­jes­töl­lä on oma Leo-nuo­ri­so­toi­min­ta. Kaik­ki ha­luk­kaat 17-21-vuo­ti­aat nuo­ret voi­vat hakea nuo­ri­so­vaih­toon, jota on kym­me­nis­sä mais­sa ei puo­lil­la maa­il­maa.Lions-toi­min­taan liit­tyy suo­ma­lai­nen AR-sää­tiö ja kan­sain­vä­li­nen LCIF-sää­tiö. Kum­pi­kin sää­tiö har­joit­taa laa­ja-alais­ta hy­vän­te­ke­väi­syys­toi­min­taa eri-ikäis­ten ih­mis­ten pa­ris­sa. Lions-or­ga­ni­saa­tios­sa Suo­mes­sa on 14 pii­riä. LC Turku/Si­rius kuu­luu A-pii­riin, joka on noin Var­si­nais-Suo­men alue ja Ah­ve­nan­maa. Klu­be­ja on yli 80.

Omal­la alu­eel­laan lei­jo­nat jär­jes­tä­vät eri­lais­ta va­rain­han­kin­taa ja hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä. Maa­il­man­laa­jui­set pal­ve­lua­lu­eet ovat nälkä, näkö, ym­pä­ris­tö, dia­be­tes ja lap­suusiän syöpä ja näil­lä alueil­la myös Lions-toi­min­taa on Suo­mes­sa kui­ten­kin li­sät­ty­nä pai­kal­li­sil­la tar­peil­la kuten nuo­ret ja hei­dän hy­vin­voin­tin­sa, per­heet, van­huk­set jne