Säännöt

Lions Club Turku/Sirius ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lions Club Turku/Sirius ry.

Sen kotipaikka on Turun kaupunki.

Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

 

2 § Tarkoitus

Klubin tarkoituksena on edistää Lions-etiikan ja -periaatteiden toteutumista sekä kannustaa palvelunhakuisia henkilöitä yhteiseen hyväntekeväisyystoimintaan ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä. Lions-etiikkaan kuuluu edistää jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa ja yhteisymmärrystä sekä luoda mahdollisuuksia vapaaseen keskusteluun kaikista yleisistä asioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi tekee hyväntekeväisyystyötä omalla paikkakunnalla ja toimii yhteistyössä muiden lionsklubien kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Klubi tarjoaa jäsenilleen johtamistehtäviä, koulutusta sekä mahdollisuuden verkostoitua kotimaassa ja kansainvälisesti. Klubi järjestää erilaisia tapahtumia, kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, matkoja sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.

Klubi toimii yhteistyössä lionsklubien kansainvälisen järjestön Lions Clubs Internationalin (myöhemmin Järjestö), moninkertaispiirin MD 107 eli Suomen Lions-liitto ry:n (myöhemmin Liitto) ja oman Lions-piirinsä kanssa niiden jäsenenä.

Toimintansa klubi rahoittaa keräämällä liittymis- ja jäsenmaksuja, ja se voi hankkia varoja myös vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Klubi harjoittaa asianomaisen luvan saatuaan rahankeräystoimintaa, jolla tuetaan pelkästään säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamista.

 

3 § Jäsenyyden edellytykset

Klubin jäseneksi voidaan valita käytökseltään ja elämäntavaltaan moitteettomaksi tunnettu täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö. Kukaan ei saa olla samanaikaisesti useamman kuin yhden lionsklubin jäsen kunniajäsenyyttä tai liitännäisjäsenyyttä lukuun ottamatta.

 

4 § Jäsenten ryhmittely

Klubin jäsen voi olla joko a) toimiva jäsen, b) ulkojäsen, c) kunniajäsen, d) etuoikeutettu jäsen, e) ainaisjäsen, f) liitännäisjäsen tai g) tukijäsen.

 1. Toimivalla jäsenellä on puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa, velvollisuus olla läsnä klubin järjestämissä kokouksissa, osallistua aktiviteetteihin ja muuhun klubitoimintaan, mahdollisuus hakea mitä tahansa tämän Järjestön, Liiton, piirin tai lionsklubin virkaa, johon hän täyttää vaatimukset, oikeus äänestää kaikissa asioissa sekä liittymismaksu- ja jäsenmaksuvelvollisuus.
 2. Klubikokous voi kaksi kolmasosaa (2/3) annettujen äänien päätöksellä hyväksyä ulkojäseneksi toimivan jäsenen, joka on terveytensä taikka muun hyväksyttävän syyn takia estynyt osallistumasta säännöllisesti klubin toimintaan. Ulkojäsenyys voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei voi toimia klubin virkailijana eikä valtuutettuna edustajana. Ulkojäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus sekä puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa.
 3. Klubikokous voi kaksi kolmasosaa (2/3) annettujen äänien päätöksellä kutsua kunniajäseneksi paikkakunnalla asuvan henkilön, joka ei ole klubin jäsen, mutta joka on suorittanut merkittäviä palveluja klubille tai lionstoiminnalle. Kunniajäsenellä ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuvelvollisuutta, vaan klubin varoista suoritetaan kunniajäsenen jäsen- ja mahdolliset liittymismaksut. Kunniajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta klubin kokouksissa eikä hän voi toimia klubin virkailijana tai valtuutettuna edustajana.
 4. Etuoikeutetuksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka on ollut vähintään 15 vuotta toimivana jäsenenä, mutta joka iän, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta haluaa luopua toimivasta jäsenyydestä. Etuoikeutettu jäsen ei voi toimia klubin, piirin, Liiton tai Järjestön virkailijan tehtävissä, mutta hänellä on kaikki muut klubin jäsenen oikeudet sekä puhe- ja äänioikeus. Etuoikeutetulla jäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus. Etuoikeutetusta jäsenyydestä on päätettävä klubikokouksessa kaksi kolmasosaa (2/3) annettujen äänien päätöksellä.
 5. Klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen lion vähintään 20 vuotta ja joka on suorittanut huomattavia palveluja klubille, paikkakunnalleen, Liitolle tai Järjestölle, tai klubin jäsen, joka on vakavasti sairas, klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen jäsen vähintään 15 vuoden ajan ja joka on täyttänyt 70 vuotta, voi saada klubin ainaisjäsenyyden, mikäli klubikokous kaksi kolmasosaa (2/3) annettujen äänien enemmistöllä niin päättää. Klubi maksaa Järjestölle tämän määräämän summan ainaisjäsenen vastaisten jäsenmaksujen kattamiseksi. Ainaisjäsenen on maksettava klubin jäsenmaksu vuosittain vähennettynä kansainvälisen jäsenmaksun osuudella. Ainaisjäsenyys ei vaikuta niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joita jäsenellä muutoin on. Ainaisjäsen, joka on eronnut aikaisemmasta klubista ja saa kutsun liittyä toiseen lionsklubiin, voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi myös uudessa klubissa.
 6. Klubi voi klubikokouksen kaksi kolmasosaa (2/3) annettujen äänien enemmistöllä kutsua jäsenen liitännäisjäseneks Hänellä on ensisijainen jäsenyys toisessa klubissa, jonka jäsenrekisteriin hänet on merkitty. Hän on liitännäisjäsenyyden myöntäneen klubin paikkakunnan asukas tai hänellä on siellä työpaikka tai muut siteet. Klubin hallitus tarkistaa jäsenyysedellytykset toimintakausittain.

Liitännäisjäsenyyden myöntänyt klubi ei ilmoita jäsentä jäsenrekisteriin. Liitännäisjäsenellä on äänioikeus. Hän ei kuitenkaan saa edustaa liitännäisjäsenyyden myöntänyttä klubia valtuutettuna. Liitännäisjäsenelle määrätään jäsenmaksu.

 1. Klubin hallitus voi hyväksyä henkilön tukijäseneks Tukijäsen on henkilö, joka ei pysty osallistumaan klubin toimintaan toimivana jäsenenä, mutta joka kuitenkin haluaa tukea klubia ja osallistua sen aktiviteetteihin. Tukijäsenellä on äänioikeus. Hän ei kuitenkaan saa edustaa klubia valtuutettuna. Hän ei voi toimia klubin, piirin, Liiton tai Järjestön tehtävissä. Tukijäsenen jäsenmaksu on 25 % korkeampi kuin toimivan jäsenen ja hänelle määrätään liittymismaksu. Tukijäsenten määrä saa olla enintään 25 % klubin kokonaisjäsenmäärästä.

 

5 § Jäsenmaksu

Kokous voi määrätä jäsenilleen jäsenmaksuja, liittymismaksuja ja muita ylimääräisiä maksuja (esim.  hallinto- ja aktiviteettimaksuja). Jäsen saa hyvän aseman suorittamalla erääntyneet maksunsa. Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa eräpäivästä, klubin hallitus voi evätä jäsenen äänioikeuden, kunnes erääntynyt jäsenmaksu on maksettu.

 

6 § Jäsenen ottaminen

Klubi voi ottaa uuden jäsenen seuraavilla tavoilla:

 • Jäsenen esittämänä kutsusta; jokainen klubin toimiva jäsen voi tehdä hallitukselle, kokouksessa tai kuukausitapaamisessa ehdotuksen uuden toimivan jäsenen valitsemisesta
 • Kirjallisen hakemuksen perusteella klubin hallituksen esityksestä

Hallituksen todettua, että ehdokas täyttää jäsenyyden yleiset edellytykset, ehdotus tulee esitellä jäsenille kokouksessa tai kuukausitapaamisessa, jossa siitä voidaan keskustella yleisesti. Klubi hyväksyy jäsenyyden yksinkertaisella äänten enemmistöllä, kokouksessa tai kuukausitapaamisessa.

Klubin toimivaksi jäseneksi kutsuttu ja liittymistahtonsa ilmaissut henkilö saa täyden klubijäsenyyden sen jälkeen, kun hänet on virallisesti otettu vastaan kokouksessa tai kuukausitapaamisessa ja hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksunsa.

Henkilön, joka siirtojäsenenä luopuu jonkun toisen lionsklubin jäsenyydestä, voidaan kokouksessa tai kuukausitapaamisessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä hyväksyä klubin toimivaksi jäseneksi.

Eronnut jäsen, joka oli erotessaan hyvässä asemassa, voidaan hyväksyä uudelleen jäseneksi, ja hän säilyttää aikaisemmat lionspalveluansionsa.

 

7 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota klubista ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan suullisesti tai kirjallisesti kokouksen tai kuukausitapaamisen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan erääntyneet maksunsa klubille, palauttamaan hallussaan mahdollisesti olevat klubin varat ja tarvikkeet sekä luopumaan oikeudestaan käyttää Lions-nimeä, Lions-merkkiä ja muita Järjestön tunnuksia.

Jäsen voidaan erottaa klubista seuraavilla yhdistyslain mukaisille perusteilla:

 1. jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on klubiin liittymällä sitoutunut;
 2. jos hän on menettelyllään klubissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut klubia, taikka
 3. jos hän ei enää täytä laissa tai klubin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamisehdotuksen on saatava klubikokouksessa kaksi kolmasosan (2/3) äänten enemmistö. Kuukausitapaamisessa ei jäsenen erottamista voida käsitellä. Jäsenelle on aina varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamista.

Klubin tulee kannustaa jäseniä osallistumaan kokouksiin, kuukausitapaamisiin ja aktiviteetteihin. Jäsen voidaan palkita 100 %:n läsnäolosta, jos hän on osallistunut kokouksiin, kuukausitapaamisiin ja aktiviteetteihin säännöllisesti kaikkina toimintakuukausina tai korvannut poissaolonsa klubin poissaolojen korvaussääntöjen mukaisesti.

 

8 § Klubin hallitus

Klubin asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa ohjaa toimintakaudeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluvat presidentti, edellisen toimintakauden presidentti, I ja II varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenjohtaja, tiedotussihteeri ja LCIF-koordinaattori.

Hallitukseen voidaan valita lisäksi 1-3 muuta jäsentä, esimerkiksi klubimestari, seremoniamestari (tail twister) tai ARS-lion.

Muille kuin presidentille, sihteerille ja rahastonhoitajalle voidaan antaa myös useampia virkailijatehtäviä hallituksessa.

Hallituksessa on vähintään 4 ja enintään 12 jäsentä.

 • Presidentti toimii vuosikokousta lukuun ottamatta klubin ja hallituksen kokousten ja kuukausitapaamisten puheenjohtajana. Presidentti voi nimittää klubin jäsenistä toimikuntia. Presidentti vastaa siitä, että pöytäkirjat kokouksista laaditaan asianmukaisesti ja ajallaan.
 • Edellisen toimintakauden presidentti eli past presidentti opastaa presidenttiä tarpeen mukaan ja toimii presidentin mentorina. Past presidentti avustaa presidenttiä ja sihteeriä kokousjärjestelyissä.
 • Varapresidenttien tehtävänä on valvoa niitä toimikuntia, jotka presidentti on määrännyt heidän valvontaansa, sekä toimia presidentin sijaisena. Varapresidentit huolehtivat yhteisvastuullisesti siitä, että jäsenten koulutustarpeisiin vastataan ja jäseniä rohkaistaan koulutuksiin osallistumiseen.
 • Sihteeri huolehtii hallituksen ja klubin kokousten ja kuukausitapaamisten pöytäkirjojen laatimisesta, päätösten kirjaamisesta pöytäkirjaan ja päätösten tiedottamisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluvat jäsenrekisterin päivittäminen kuukausittain (jäsenmuutokset ja aktiviteetti-ilmoitukset), muiden määräaikaisilmoitusten laatiminen ja lähettäminen sekä klubin jäsenten läsnäolotilastosta, jäsenluettelosta ja arkistosta huolehtiminen.
 • Rahastonhoitaja on vastuussa klubin rahavarojen ja kirjanpidon hoidosta. Hän huolehtii klubille tulevien maksujen vastaanottamisesta sekä klubin maksujen suorittamisesta. Hän tiedottaa kokouksissa ja kuukausitapaamisissa klubin rahatilanteesta.
 • Jäsenjohtajan tehtäviin kuuluvat toimintakausien jäsentavoitteiden laatiminen ja toimintasuunnitelmat uusien jäsenien hankkimiseksi, jäsentyytyväisyyden kasvattaminen, perehdytyksen järjestäminen uusille jäsenille sekä piirin kansainvälisen jäsentyöryhmän kokouksiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan. Jäsenjohtaja esittelee uuden jäsenen hallitukselle ja myös jäsenille, mikäli uuden jäsenen kummi on estynyt sen tekemään.
 • Tiedotussihteeri huolehtii hallituksen toimeksiannosta ulospäin suuntautuvasta tiedottamisesta ja toimii sihteerin varahenkilönä. Tiedotussihteerin tehtävänä on varmistaa, että klubi tunnetaan paikkakunnalla, ja että klubin jäsenet ovat tietoisia klubin järjestämistä aktiviteeteistä. Tiedotussihteeri viestii klubin aktiviteeteista paikallismedialle, sosiaalisessa mediassa ja muilla hyväksi katsomillaan tavoilla rohkaisten myös klubin kaikkia jäseniä tulemaan aktiivisesti mukaan toimintaan.
 • LCIF-koordinaattori hoitaa LCIF-säätiöön (Lions Clubs International Foundation) ja lahjoituksiin liittyviä asioita klubissa.
 • Klubimestari hoitaa klubin aineellista omaisuutta ja huolehtii siitä, että tarvittavat välineet ovat tilaisuuksissa. Hän huolehtii kokouksiin liittyvistä välineistä, tarvikkeista sekä järjestelyistä.
 • Seremoniamestarin (tail twister) tehtävänä on pitää yllä innostusta ja hyvää henkeä kokouksissa ja tapahtumissa sekä edistää sopua, yhteishenkeä ja viihtyvyyttä. Hän järjestää hauskaa ohjelmaa ja kilpailuja.
 • ARS-lion huolehtii Arne Ritari Säätiön adressi- ja ritariasioista.

Hallitus edustaa klubia, valmistelee kuukausitapaamisessa ja kokouksessa esille tulevat asiat, kutsuu kokoukset koolle, päättää kokoontumispaikasta klubin kotipaikkakunnalla ja toteuttaa kokousten päätökset.

Hallituksen kutsuu koolle presidentti tai presidentin estyessä I tai II varapresidentti. Jokaisella hallituksen jäsenellä on kuitenkin oikeus kutsua hallitus koolle käsiteltävien asioiden sitä vaatiessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen kokous voidaan pitää myös sähköisesti.

 

9 § Klubin nimenkirjoitusoikeus

Klubin nimen on oikeutettu kirjoittamaan presidentti tai I tai II varapresidentti, joku heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.

 

10 § Virkailijoiden valinta

Klubin seuravan toimintakauden hallituksen jäsenten vaalia varten presidentti nimittää ehdollepanotoimikunnan, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Toimikunnan/presidentin tulee asettaa ehdokkaat hallituksen jäseniksi siten, että klubi voi käsitellä esitystä maaliskuun kuukausitapaamisessa. Tässä ehdollepanokokouksessa voivat klubin jäsenet nimetä myös muita ehdokkaita.

Klubin presidentin ja sihteerin tai jommankumman heistä tulee olla lionstoimintaa tunteva ja toiminnasta kokemusta omaava henkilö.

Vaalikokouksessa huhtikuussa valitaan klubin hallituksen jäsenet sekä yksi tilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai yksi varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimintakaudeksi, joka alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä.

Jos presidentin tai varapresidentin virka jostain syystä vapautuu, varapresidentit hoitavat sitä arvojärjestyksessä. Jos virka täytetään kesken toimikauden, klubin hallituksen tulee määrätä pidettäväksi klubin ylimääräinen kokous ja ilmoitettava sen aika ja paikka jokaiselle klubin jäsenelle postitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Jos jokin muu hallituksen virka vapautuu, klubin hallitus voi nimittää klubin jäsenen hoitamaan sitä toimikauden loppuun hallituksen ulkopuolisena virkailijana. Valitulla henkilöllä on hallituksen kokouksissa puheoikeus ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jos niin monta hallituksen virkaa tulee vapaaksi, että klubin hallitus ei enää ole päätösvaltainen, klubin kokous täyttää virat vaalissa, joka pidetään ylimääräisessä kokouksessa.

Mikäli valittu virkailija ei voi astua virkaansa tai kieltäytyy siitä ennen toimikautensa alkamista, hallituksen tulee kutsua koolle ylimääräinen kokous jonkun toisen valitsemiseksi virkaan.

Ilmoitus kokouksen tarkoituksesta, ajasta ja paikasta tulee toimittaa kaikille jäsenille postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Vaali toimitetaan heti ehdollepanon jälkeen ja kokouksen yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee tuloksen.

Klubin virkailija voidaan erottaa virastaan, jos siihen on pätevä syy ja jos kaksi kolmasosaa (2/3) klubin kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Virkailijalle on aina varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamista.

 

11§ Kuukausitapaamiset

Klubi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa, ei kuitenkaan kesä- eikä heinäkuussa. Kutsu kuukausitapaamiseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen tapaamista. Kutsun saa toimittaa postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena. Kutsu mahdollisiin ylimääräisiin kuukausitapaamisiin on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen tapaamista samalla tavalla.

Kuukausitapaaminen on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Kuukausitapaamisessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaalien mennessä tasan ratkaisee arpa.

Kuukausitapaamiseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumisesta on kokouskutsussa mainittava.

Päätösvaltaisuus määräytyy 12 §:n mukaisesti.

 

12 § Sääntömääräiset kokoukset

Klubin vuosikokous on pidettävä viimeistään lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen/vuosikertomuksen hyväksymisestä edelliseltä toimintakaudelta;
 • esitetään edellisen toimintakauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus; ja
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Klubin vaalikokous pidetään huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan ehdollepanokokouksessa asetetuista ehdokkaista klubin hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi;
 • valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai yksi varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimintakaudeksi;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle;
 • vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaa toimintakautta varten; ja
 • vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio.

Kutsu vuosi- ja vaalikokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14 päivää) ennen kokousta. Kutsun saa toimintaa postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena.

Klubin ylimääräinen sääntömääräinen kokous on kutsuttava koolle, samalla tavalla, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varteen pyytää tai mikäli hallitus tai klubin kokous pitää sitä aiheellisena.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokouksiin voi osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumisesta on kokouskutsussa mainittava.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaalin mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

13 § Toiminta- ja tilikausi

Klubin toiminta- ja tilikausi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä.

Tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan on viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta annettava kirjallinen kertomus toimittamastaan tarkastuksesta.

 

14 § Klubin taloushallinto  

Klubilla tulee olla vähintään kaksi (2) erillään pidettävää pankkitiliä, joita hallitaan lionstoiminnassa yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti. Hallinnon tuottojen, muun muassa jäsenmaksujen ja muiden sisäisesti kerättyjen klubin varojen tallettamiseksi ja hallinnon kulujen maksamista varten on klubissa käytössä hallintotili. Toinen pankkitili, aktiviteettitili, tulee perustaa aktiviteettivarojen eli yleisöltä kerättyjen varojen tallettamiseksi.

Klubi ei saa valtuuttaa eikä sallia aktiviteettien yhteydessä yleisöltä kerättyjen nettotulojen käyttämistä klubin hallinnollisiin menoihin. Mikäli yleisöltä kerätään varoja johonkin tarkasti määriteltyyn tarkoitukseen, ei klubi saa valtuuttaa tai sallia niiden käyttöä mihinkään toiseen tarkoitukseen, vaikka se olisi muutoin yleisesti hyväksytty aktiviteettivarojen käyttökohde.

 

15 § Klubin edustus piirin ja Liiton vuosikokouksissa ja Järjestön vuosikongressissa

Kokous hyväksyy klubin valtuuttamat edustajat piiri- ja vuosikokoukseen ja kansainväliseen vuosikongressiin. Edustajien määrät selviävät piirin, Liiton ja Järjestön säännöistä ja ohjesäännöistä.

Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle nykyiselle tai entiselle piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä ja moninkertaispiirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei lasketa klubin edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.

 

16 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubin kokouksessa, jossa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Muutosehdotuksesta on hallituksen toimesta ilmoitettava kirjallisesti klubin jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

17 § Klubin purkaminen tai liittyminen toiseen lionsklubiin

Päätös klubin purkamisesta tai liittymisestä toiseen lionsklubiin voidaan tehdä klubin kokouksessa, kun purkamisesta tai liittymisestä toiseen lionsklubiin on mainittu kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa päätöstä.

Klubin purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan klubin tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

 

18 § Muut säännökset

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä sekä Järjestön, Liiton ja piirin sääntöjä ja ohjesääntöjä soveltuvin osin.